Jump to Navigation

Сант Марал Сангаас хийсэн томоохон судалгааны тойм

 • ·         Монголын улс төр, эдийн засаг, нийгмийн байдлын тогтмол судалгаа, 1995-2010, 2016-2017 (Конрад Аденауэрын Сан)

  ·         Монголын улс төр, эдийн засаг, нийгмийн байдлын тогтмол судалгаа, 2011-2015

  ·         Сонгуулийн кампанийн үеийн зангилаа асуудлууд, 1996-2016

  ·         Галлоп Дэлхийн судалгаа 2007-2017

  ·         Авлигын талаарх олон нийтийн ойлголт болон мэдлэг тогтох судалгаа 2012-2017 (Азийн Сан)

  ·         Хувийн хэвшилийн салбар даxь авлигын талаарх ойлголт 2012-2017 (Азийн Сан)

  ·         Дэлxийн Шүүхийн Төсөл: Олон Нийтийн Санал Асуулга 2012, 2014

  ·         Бизнес, улс төрийн ойлголтийн судалгаа 2014 (AmCham)

  ·         Намуудын санхүүжилтийн талаарх олон нийтийн санал бодлын судалгаа 2014 (Монголын Нээлттэй Нийгэм Форум)

  ·         Авилгалын түвшин тогтоох судалгаа 2006-2011 (Азийн Сан)

  ·         Харилцагч банкны талаарх судалгаа 2012 (Хаан Банк)

  ·         “Жижиг дунд аж ахуй эрхлэгчдэд зориулан Хилийн Худалдаа Хөнгөвчлөх” төсөл 2011 (Азийн Хөгжлийн Банк)

  ·         Мэргэжлийн Болон Техникийн Боловсролын Сургалтын Талаарх Судалгаа, Азийн Сантай хамтран 2010 (Монголын Мянганы Сорилтын Сан)

  ·         Хүн Худалдаалах Гэмт Хэрэгийн Судалгаа 2010 (Хүний Аюлгүй Байдлын Судалгааны Төв)

  ·         Сайн засаглал 2008 (Дэлхийн банк)

  ·         Шүүх эрх мэдлийн шинэтгэлийн хөтөлбөр”–ын захиалгаар шүүх эрх мэдлийн байгууллагын үйл ажиллагааны талаархи судалгаа 2001-2007 (АНУ-ын Олон Улсын Хөгжлийн агентлаг)

  ·         “100000 нарны гэрхөтөлбөрийн захиалгаар хөдөөний малчдын эрчим хүчний хэрэгцээ тогтох судалгаа 2002 (Митцуи)

  ·         Өрхийн санхүүгийн байдал ба банк санхүүгийн үйлчилгээ 2001-2007 (Хаан Банк)

  ·         Экспортын нөхөрсөг байдал ба удирдлагын ерөнхий байдал 2004-2007 (Германы Техникийн Хамтын Ажиллагааны Нийгэмлэг)

  ·         Шилжилтийн үеийн амьдрал  2006 (ЕВРОПЫН СЭРГЭЭН БОСГОЛТ ХӨГЖЛИЙН БАНК/СИАР-Бишкек, Kиргизстан)

  ·         Хатуу хог хаягдалын менежмент 2005 (Японы олон улсын хамтын ажиллагааны агентлаг)

  ·         Иргэн ба Төрийн харилцаа 2005 (Дэлхийн Банк)

  ·         Азийн барометр 2005 СИАР-Бишкек (Kиргизстан)

  ·         Монголын бүтээмж ба хөрөнгө оруулалтын орчны тухай судалгаа 2004 (Дэлхийн Банк)

  ·         Дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн судалгаа 2003

  ·         Монголын Цагдаагийн байгууллагын талаархи иргэдийн байр суурь 2000-2001 (Монголын Нээлттэй Нийгэм Хүрээлэн-Соросын сан)

  ·         Монголын нийгмийн өмч хувьчлалын талаархи байр суурь 1997, 1999-2001 (Барентс Груп)

  ·         Бизнес эрхлэгчдийн хууль, эрх зүйн орчинд хандах хандлага 1999 (Германы Техникийн Хамтын Ажиллагааны Нийгэмлэг)

  ·         Иргэдийн улс төрийн боловсролын түвшингийн үнэлгээ, 1997-1999 (Конрад Аденауэрын Сан)

  ·         Монголын нийгэм дэх эмэгтэйчүүдийн асуудал-жендер судалгаа 1996, 1998 (Конрад Аденауэрын Сан)

  ·         МҮАН-намын дотоод нөхцөл байдал, 1997 (Конрад Аденауэрын Сан)

  ·         Батлан хамгаалах, үндэсний аюулгүй байдлын талаархи үндэсний судлагаа 1997 (Батлан хамгаалах яам)

  ·         Төрийн бус байгууллагуудын судлагаа, 1995-1996 (Монголын Нээлттэй Нийгэм Хүрээлэн-Соросын сан)

  ·         Төрөөс явуулж буй нийгмийн бодлого, хууль, эрх зүйн орчны талаархи олон нийтийн байр суурь, 1996 (УИХ)

  ·         1996 оны сонгуулийн үеийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн ашиглалт (Хэвлэлийн Хүрээлэн)